Regulamin sklepu internetowego podlubuskimsloncem.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://podlubuskimsloncem.pl jest Bożena Schabikowska, prowadząca działalność rolniczą pod firmą Winnica Pod lubuskim słońcem Bożena Schabikowska, pod adresem: Laski 35c, 66-218 Lubrza

 

§ 1

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://podlubuskimsloncem.pl 
 2. Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem https://podlubuskimsloncem.pl/sklep/.
 3. Sprzedawca – Bożena Schabikowska, prowadząca działalność rolniczą pod firmą Winnica Pod lubuskim słońcem Bożena Schabikowska, pod adresem: Laski 35c, 66-218 Lubrza
 4. Usługodawca – Bożena Schabikowska, prowadząca działalność rolniczą pod firmą Winnica Pod lubuskim słońcem Bożena Schabikowska, pod adresem: Laski 35c, 66-218 Lubrza (zwana dalej Sprzedawcą)
 5. Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna; 
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; (zwany dalej Klientem)
 7. Towar – produkt fizyczny dostępny na stronie internetowej, w szczególności wyrób alkoholowy – wino,
 8. Usługa – Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, np. degustacja. 
 9. Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego 
 10. Koszyk- usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Usługobiorcę do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego
 13. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 14. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://podlubuskimsloncem.pl jest Bożena Schabikowska, prowadząca działalność rolniczą pod firmą Winnica Pod lubuskim słońcem Bożena Schabikowska, pod adresem: Laski 35c, 66-218 Lubrza
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@podlubuskimsloncem.pl 
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny. 
 5. Usługi i produkty cyfrowe oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie. 
 8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. 
 9. Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 10.  W przypadku niektórych towarów cena może być zastrzeżona i niezbędny jest wówczas bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą,
 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary fizyczne prezentowane na stronie sklepu internetowego, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22 poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 

3. Pozostałe Usługi elektroniczne:

 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się Sklepie i na Stronie
 • usługa Bezpłatnej konsultacji,
 • usługa Newslettera (Klient może w każdym momencie, dobrowolnie i bez wskazania przyczyny, rozwiązać umowę subskrypcji newslettera poprzez naciśnięcia przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości).

 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,
 • po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności, 
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

 

§ 5

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 • płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24

2. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 

3. Płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 realizowana jest przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8 i zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000347935

4. W przypadku zakupu produktu fizycznego Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

5. Czas wysyłki towarów jest komunikowany Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w podanym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. 

6. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

7. Kupujący ma obowiązek ocenienia towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie w punkcie „Reklamacje i zwroty”.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowych rozpoczęła się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@podlubuskimsloncem.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej.

6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

8. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

9. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawca oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§ 7

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

 • jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
 • jeżeli nie jest konsumentem – nie przysługuje mu prawo do rękojmi (zgodnie z art. 558§1 Kodeksu cywilnego)

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: kontakt@podlubuskimsloncem.pl . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres kontakt@podlubuskimsloncem.pl

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 9

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 

3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.