Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Winnica pod lubuskim słońcem

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Winnica Pod Lubuskim Słońcem , dostępny pod adresem internetowym https://podlubuskimsloncem.pl/ prowadzony jest przez Bożenę Schabikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Winnica Pod Lubuskim Słońcem, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
  przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472041196, REGON .
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
  Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winnica Pod Lubuskim Słońcem wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
  przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472041196, REGON .
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://podlubuskimsloncem.pl/sklep/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych
  przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
  ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Łaski 35c koło Przełaz 66-218 Lubrza
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@podlubuskimsloncem.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 664 455 010
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  (PKO BP).
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10.00-11.00 od poniedziałku do piątku.

4. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 1. Produkty oferowane w formie e-booków, kursów online, nagrań video oraz webinarów sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF lub video.
 2. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
 3. Wszystkie Produkty zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu FireFox bądź Google Chrome.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

6. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
  lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami ustęp 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
  stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach
  za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

7. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mai, adres zamieszkania, login oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w ustępie 3 Regulaminu.

8. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść i/lub zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem ustępu 9 pkt 9.

9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. Płatności elektroniczne,
 7. Płatność kartą płatniczą,
 8. Płatność za pobraniem.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z ustępem 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:
 8. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też
  dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
  płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
  bankowego Sprzedawcy.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 13. Dostawa Produktów w formie fizycznej odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
  stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach
  Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
  składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
  związania się Umową Sprzedaży.

11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
  Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
  przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
  dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
  biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów
  przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od
  objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
  terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem
  bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
  Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
  Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w ustępie 3.
  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia
  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
  elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany
  przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
  odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie
  będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
  niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
  zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł
  zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
  wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
  odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
  zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
  odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

12. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
  cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają
  odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
  okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
  reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w ustępie 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o
  niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o
  niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
  2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
  Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
  sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
  Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
  jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
  Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
  płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
  realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
  szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
  osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin wchodzi w życie dnia 26.11.2020 r.